Module Pastoraat

De module Pastoraat wordt momenteel niet aangeboden.

Een herder naar Gods hart

Wij zijn heel blij om vanuit het Rafaël Nederland Instituut opnieuw de module pastoraat te kunnen aanbieden, die het doel heeft om de lokale gemeente te helpen / ondersteunen op het terrein van de pastorale zorg.Gemeenten bevinden zich allemaal in een verschillend stadium van ontwikkeling. De één heeft een goed lopend pastoraal team met een ontwikkeld pastoraal beleid, de ander moet hier nog over beginnen na te denken en alle denkbare tussenfasen. Met respect naar wat er al is in de lokale gemeenten en met het besef dat beleidsmatige zaken ook in de lokale gemeenten ontwikkeld worden, menen we een gebalanceerd en ondersteunend lesprogramma te kunnen aanbieden, wat op zowel beleidsmatig, als inhoudelijk terrein relevant is. Ook wordt er naar de pastorale relatie op zich gekeken en worden vaardigheden getraind. Deze module kan dan ook goed benut worden als training voor pastorale medewerkers uit de lokale gemeenten. Deze module is een zelfstandige module binnen het aanbod van het Rafael Nederland Instituut en kan worden afgerond met een diploma.

Voor wie is deze module bedoeld?

Deze module is bedoeld voor de voorgangers en oudsten/ leiders uit de gemeenten, de bedieningsleid(st)ers pastoraat van de gemeenten en hun teamleden.  Verder zijn ook andere geïnteresseerden die willen groeien in hun pastorale gaven welkom.

Wat zijn de onderwerpen die aan bod komen?

1. Algemene onderwerpen:
Verschillende niveaus van pastoraat.
Verschillende modellen in het pastoraat.
Principes om vanuit te werken.
Een mensgerichte, op herstel gerichte, holistische benadering.
Definiëren van de grenzen aan de pastorale zorg.
Wanneer doorverwijzen en hoe.
Opzetten van pastoraal beleid.
Training van pastorale werkers etc.

2. Inhoudelijke onderwerpen:
Theologische grondhouding in het pastoraat.
Hoe kunnen wij een helende gemeente zijn?
Identiteit in Christus. Leugenachtige denkwijzen en waarheid in Christus.
Rouw, lijden en zorg voor chronisch zieken.
Verslavingen.
Psychiatrische stoornissen e.d.
Problemen in onderlinge relaties, partnerrelaties.
Conflictbemiddeling.

3. Vaardigheden en de pastorale relatie
De persoonlijkheid van de pastorale werker.
Hoe beïnvloed de persoonlijkheid het pastorale handelen?
Overdracht en tegenoverdracht.
Zwijgplicht en grenzen aan zwijgplicht.
Het “helperssyndroom” en co-dependency.
Communicatieve vaardigheden.

Wat zijn de criteria waarop getoetst wordt?

In deze module zal behalve verplichte aanwezigheid op de ontmoetingsdagen gekeken worden naar de pastorale houding, naar getrainde vaardigheden, en bereidheid tot zelfreflectie. Opzetten van een pastoraal beleid (of een aanzet daartoe), dan wel analyseren van reeds aanwezig pastoraal beleid, het maken van een boekverslag, een filmverslag, het maken van ander huiswerk, waarin mede om zelfreflectie gevraagd wordt, alsmede het maken van twee gespreksverslagen zullen tot het totaalpakket behoren voor de diplomering.

Kosten

De kosten voor deze module zijn: € 295,00 per deelnemer.

Opbouw van de module

1e ontmoetingsdag: zaterdag 6 oktober 2018:  les 1 en training vaardigheden
2e ontmoetingsdag: zaterdag 24 november 2018: vragen over de lesstof en training vaardigheden
3e ontmoetingsdag: zaterdag 19 januari 2019: intervisiemodel en oefenen met casussen.

Tussentijds worden de lessen digitaal door de student gevolgd. De drie ontmoetingsdagen starten om 10.00 uur (koffie vanaf 09.30 uur) en zullen duren tot 15.00 uur. Het is de bedoeling dat je voor de middaglunch zelf een lunchpakketje meeneemt, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Locatie van de ontmoetingsdagen:  in het gebouw van Hoop! Evangelische Kerk Dongen