Theologie
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Meer informatie over Module Pastoraat


 

Module Pastoraat

(Een herder naar Gods hart)

Wij zijn heel blij om vanuit het Rafaël Nederland Instituut opnieuw de module pastoraat te kunnen aanbieden, die het doel heeft om de lokale gemeente te helpen / ondersteunen op het terrein van de pastorale zorg.

Gemeenten bevinden zich allemaal in een verschillend stadium van ontwikkeling. De één heeft een goed lopend pastoraal team met een ontwikkeld pastoraal beleid, de ander moet hier nog over beginnen na te denken en alle denkbare tussenfasen. Met respect naar wat er al is in de lokale gemeenten en met het besef dat beleidsmatige zaken ook in de lokale gemeenten ontwikkeld worden, menen we een gebalanceerd en ondersteunend lesprogramma te kunnen aanbieden, wat op zowel beleidsmatig, als inhoudelijk terrein relevant is. Ook wordt er naar de pastorale relatie op zich gekeken en worden vaardigheden getraind. Deze module kan dan ook goed benut worden als training voor pastorale medewerkers uit de lokale gemeenten. Deze module is een zelfstandige module binnen het aanbod van het Rafael Nederland Instituut en kan worden afgerond met een diploma.

Voor wie is deze module bedoeld?

Deze module is bedoeld voor de voorgangers en oudsten/ leiders uit de gemeenten, de bedieningsleid(st)ers pastoraat van de gemeenten en hun teamleden. Voorgangers wordt gevraagd aan te geven voor wie zij deze module zien zitten en in welke hoedanigheid. Deze groep deelnemers kan, mits voldaan is aan de criteria, deze module afsluiten met een diploma. Verder zijn ook andere geïnteresseerden als toehoorders welkom. Er wordt geen huiswerk ingeleverd door deze deelnemers. Wel kan een certificaat van deelname verstrekt worden.

Wat zijn de onderwerpen die aan bod komen?

1. Algemene onderwerpen:
Verschillende niveaus van pastoraat.
Verschillende modellen in het pastoraat.
Principes om vanuit te werken.
Een mensgerichte, op herstel gerichte, holistische benadering.
Definiëren van de grenzen aan de pastorale zorg.
Wanneer doorverwijzen en hoe.
Opzetten van pastoraal beleid.
Training van pastorale werkers etc.

2. Inhoudelijke onderwerpen:
Theologische grondhouding in het pastoraat.
Hoe kunnen wij een helende gemeente zijn?
Identiteit in Christus. Leugenachtige denkwijzen en waarheid in Christus.
Rouw, lijden en zorg voor chronisch zieken.
Verslavingen.
Psychiatrische stoornissen e.d.
Problemen in onderlinge relaties, partnerrelaties.
Conflictbemiddeling.

3. Vaardigheden en de pastorale relatie
De persoonlijkheid van de pastorale werker.
Hoe beïnvloed de persoonlijkheid het pastorale handelen?
Overdracht en tegenoverdracht.
Zwijgplicht en grenzen aan zwijgplicht.
Het “helperssyndroom” en co-dependency.
Communicatieve vaardigheden.

4. Het positioneren van de verschillende semi-hulp/pastorale programma’s
Presentatie van de verschillende bedieningen (Rapha Programma’s, Rapha Retraite cursus, Echtparenretraite, Cleansingstream, Pure Desire, Opnieuw op Weg, Groundwork, Celebrate Recovery).
Hoe kun je in je gemeente het best gebruik maken van deze programma’s?
Wanneer verwijs je wie naar wat?

Wat zijn de criteria waarop getoetst wordt?

In deze module zal behalve verplichte aanwezigheid op de ontmoetingsdagen en kennistoetsing ook gekeken worden naar de pastorale houding, naar getrainde vaardigheden, en bereidheid tot zelfreflectie. Opzetten van een pastoraal beleid (of een aanzet daartoe), dan wel analyseren van reeds aanwezig pastoraal beleid, het maken van een boekverslag, het maken van ander huiswerk, waarin mede om zelfreflectie gevraagd wordt, alsmede het maken van een gespreksverslag zullen tot het totaalpakket behoren voor de diplomering.

De kosten voor deze module zijn: Euro 275,00 per deelnemer.

Opbouw van de module:

1e ontmoetingsdag: zaterdag 29 oktober 2016:  les 1 en training vaardigheden
2e ontmoetingsdag: zaterdag 14 januari 2017: vragen over de lesstof en training vaardigheden
3e ontmoetingsdag: zaterdag 25 februari 2017: intervisiemodel en oefenen met casussen.
Tussentijds worden de lessen digitaal door de student gevolgd.

De drie ontmoetingsdagen starten om 10.00 uur (koffie vanaf 09.30 uur) en zullen duren tot 15.00 uur.
Het is de bedoeling dat je voor de middaglunch zelf een lunchpakketje meeneemt, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Locatie van de ontmoetingsdagen:  Rafael De Rank, Ringvaartweg 123 Rotterdam

 

Lesprogramma Module Pastoraat:

Les Datum Inhoud les
Les 1 Inleiding, definities en begrippen, benaderingen
Les 2 Godsbeeld en mensbeeld in ons pastoraal handelen
Les 3 Leugenachtige denkwijzen en waarheid in Christus 
Les 4 Hoe kunnen we een helende gemeenschap zijn?
Les 5 De pastorale relatie
Les 6 Pastoraal beleid in de gemeente
Les 7 Communicatieve vaardigheden
Les 8 Psychiatrische stoornissen 1
Les 9 Psychiatrische stoornissen 2
Les 10 Rouw, (extreem) lijden, chronische ziekten en sexuele verslavingen
Les 11 Conflicten
Les 12 Bedieningen